Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Vonk Academy is een handelsnaam van Rosanne Verburg, gevestigd te Santpoort-Zuid, KvK-nummer 72203099, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De ondernemer die een cursus aanbiedt wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als docent.
3. De persoon die aan een cursus deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens docent en deelnemer werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de docent en deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Klachten

1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Docenten

Artikel 5 Cursussen

1. Een docent staat in voor de kwaliteit van een cursus. Dienstverlener is gerechtigd de cursus niet te plaatsen wanneer deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet.
2. Docent is verantwoordelijk voor het geplaatste materiaal en verklaart dat zij over alle benodigde rechten beschikt om de content te publiceren.
3. Docent staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde content, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 6 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Docent is verantwoordelijk voor het bepalen van het tarief van de cursus inclusief btw, waarvan 85% wordt uitgekeerd volgens de bepalingen zoals overeengekomen in de licentieovereenkomst.
3. Docent is mede-verantwoordelijk voor de verkoop van de cursus. Er zal geen vergoeding beschikbaar zijn voor de tijd en inzet van het creëren van de content, wanneer de cursus niet wordt verkocht.

Artikel 7 Inspanningsverplichting

1. Dienstverlener voert opdracht, inclusief promotie van de cursussen, naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat docent beoogde. Dienstverlener kan geen verkoopresultaten garanderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens docent verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan docent bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
4. Docent vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door organisatie geleverde diensten en goederen.

Deelname cursus

Artikel 9 Aanbod

1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, verkrijgt deelnemer direct toegang tot zijn aankoop.

Artikel 10 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de diensten van dienstverlener.
3. Deelnemer verkrijgt pas toegang tot de cursus na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer gewijzigde omstandigheden dit vereisen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer.

Artikel 11 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde.
2. Doordat de cursussen online geleverd worden, kan dienstverlener niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 12 Inhoud cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd.
2. Deelnemer behoudt ten minste 12 kalendermaanden toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel 13 Annulering

1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan deelnemer worden gecommuniceerd.
2. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft deelnemer slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.
3. Deelnemer ontvangt direct na aankoop toegang tot de cursus. De diensten van dienstverlener zijn zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren.
4. In uitzondering van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, heeft deelnemer recht op een kennismakingsperiode van 10 dagen. Indien deelnemer de overeenkomst binnen deze periode wenst te ontbinden, dient deelnemer schriftelijk en gemotiveerd aan dienstverlener kenbaar te maken in hoeverre de cursus niet aan de verwachtingen van deelnemer voldoet en aangetoond wordt dat deelnemer gegronde redenen had om andere verwachtingen te hebben van de cursus. Indien dienstverlener vervolgens niet binnen redelijke termijn een oplossing kan bieden en de deelnemer gegrond andere verwachtingen van de inhoud van de cursus kon hebben, is deelnemer gerechtigd op teruggave van het voldane bedrag. De toegang tot de cursus komt vanaf het moment van annulering volledig te vervallen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in de cursus.
3. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener in rekening is gebracht aan deelnemer.
4. De deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. Beeldmateriaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
3. Het is deelnemer tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren.
5. Dienstverlener en diens docenten verlenen de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
6. Bij beëindiging van de cursus vervalt het recht van de deelnemer om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal waar de mogelijkheid gegeven, op te slaan.

Artikel 16 Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens de online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook of onder de cursus. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
3.Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.